നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി
നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി

നാരന്യൺപേട്ട് മെർസറൈസ്ഡ് സാരി കോട്ടൺ സാരി

Regular price Rs. 2,132.00 Sale price Rs. 1,432.00 Save Rs. 700.00
/
Tax included. Free Shipping Across India.

For Fall / Pico / Blouse ADD ON (Please click here)

ഈ മനോഹരമായ ശുദ്ധമായ കൈത്തറി നാരായൺ‌പേട്ടൻ കോട്ടൺ‌ സാരിയിൽ‌ വർ‌ണ്ണത്തിൻറെയും കരക man ശലത്തിൻറെയും എക്സ്റ്റസി അനുഭവിച്ചറിയുക

Customer Reviews

Based on 8 reviews
88%
(7)
13%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
S
S.p.P.
nice .

the material is so comfortable to wear through out the day . it very nice and elegant . i love the saree simple and excellence

S
S.p.P.
so wonderful .....

the material is so comfortable to wear through out the day . it very nice and elegant . i love the saree simple and excellence

A
A.C.
wonderful saree

love the soft fabric and so nice color . i received so many compliments about the saree whenever i'm wear it .

K
K.d.
Wonderful..

Nice fabric and color . Its felt beautiful and elegance. it's feld like very special.

P
P.
Fabulous!!!!!!!

Worth of buying . So nice color and fabric it's so lite and elegant . Most importantly it's so comfortable to wear.